Get the Flash Player to see this player.

 
สมัคร ยกเลิก
 

 
พม่า/MYANMAR
 
 
 
ภูมิศาสตร์พม่า

ภูมิศาสตร์

     ที่ตั้ง : ประเทศพม่าตั้งอยู่ที่ละติจูดที่ 28 องศา 30 ลิปดา ถึง 10 องศา 20 ลิปดาเหนือ ภูมิประเทศตั้งอยู่ตามแนวอ่าวเบงกอลและทะเลอันดามันทำให้มีชายฝั่งทะเลยาวถึง 2,000 ไมล์ และมีหาดที่สวยงามเก่าแก่บริสุทธิ์อยู่หลายแห่ง พม่ามีชายแดนด้านตะวันตกเฉียงเหนือติดกับบังคลาเทศและอินเดีย และทางตะวันออกเฉียงเหนือติดกับธิเบตและจีน ส่วนทางตะวันออกติดกับลาว และทางตอนใต้ติดกับไทย
รูปพรรณสัณฐานเหมือนกับว่าวที่มีหางยาวล้อมรอบเกือกม้าขนาดใหญ่คือแนวเทือกเขามหึมา และภูเขาที่อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้ มียอดเขาสูงอยู่มากมายตามแนวเทือกเขาของพม่า และมีหลายยอดที่สูง เกินกว่า 10,000 ฟุต ตามแนวชายแดนหิมาลัยทางเหนือของพม่าที่ติดกับธิเบตเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ “ฮากากาโบ ราซี” 19,314 ฟุต ต่ำลงมาจากแนวเขาเหล่านี้เป็นที่ราบกว้าง
ใหญ่ภายในประเทศพม่า รวมทั้งเขตแห้งแล้งกินอาณาเขตกว้างตอนกลางของพม่า และยังมีที่ราบลุ่มบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอิระวดีที่อุดมสมบูรณ์ทอดยาวลงไปทางตอนใต้ เป็นนาข้าวกว้างใหญ่ราว
กับไม่มีที่สิ้นสุด

ลักษณะภูมิประเทศ

 • ภาคเหนือ – เทือกเขาปัตไก เป็นพรมแดนระหว่างพม่าและอินเดีย

 • ภาคตะวันตก – เทือกเขาอาระกันโยมากั้นเป็นแนวยาว

 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – เป็นที่ราบสูงชาน

 • ภาคใต้ – มีทิวเขาตะนาวศรี กั้นระหว่างไทยกับพม่า

 • ภาคกลาง – เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำอิรวดี

ลักษณะภูมิอากาศ

 • มรสุมเมืองร้อน

 • ด้านหน้าภูเขาอาระกันโยมา ฝนตกชุกมาก

 • ภาคกลางตอนบนแห้งแล้งมาก เพราะมีภูเขากั้นกำบังลม

 • ภาคกลางตอนล่าง เป็นดินดอนสามเหลี่ยวปากแม่น้ำขนาดใหญ่ ปลูกข้าวเจ้า ปอ

 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศค่อนข้างเย็น และค่อนข้างแห้งแล้ง

 
 
วัฒนธรรมพม่า

วัฒนธรรม

     วัฒนธรรมของพม่าได้รับอิทธิพลทั้งจากจีน อินเดีย และไทยมาช้านาน ดังสะท้อนให้เห็นในด้านภาษา ดนตรี และอาหาร สำหรับศิลปะของพม่านั้นได้รับอิทธิพลจากวรรณคดีและพระพุทธศาสนานิกาย เถรวาทมาตั้งแต่ครั้งโบราณ ในปัจจุบันนี้วัฒนธรรมพม่ายังได้รับอิทธิพลจากตะวันตกมากขึ้น ซึ่งเห็นได้ชัดจากเขตชนบทของประเทศ ด้านการแต่งกาย ชาวพม่าทั้งหญิงและชายนิยมนุ่งโสร่ง เรียกว่า ลองยี
ส่วนการแต่งกายแบบโบราณเรียกว่า ลุนตยาอชิก

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ID line : @somsiritours 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Blog counters

Copyright © 2019 www.somsiritours.com All Rights Reserved.
ทำเว็บ ออกแบบเว็บ Web Design เว็บสำเร็จรูป เว็บไซต์สำเร็จรูป