Get the Flash Player to see this player.

 
สมัคร ยกเลิก
 

 
ข้อมูลการทำวีซ่าประเทศกรีซ
สถานฑูตกรีซ
ที่อยู่: อาคารสาธรนคร ชั้น23 เลขที่100/41
ถนน สาธรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: 02-6670090-92 
เวปไซต์: www.mfa.gr/bangkok
วันเวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 09.00 น.-15.30 น.
วันและเวลาการยื่นวีซ่า: จันทร์-ศุกร์ 10.00 น.-13.00 น.
วันและเวลาการรับวีซ่า:
 
เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าประเทศกรีซ
        1.พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมี วีซ่าในกลุ่มกรีซหรือไม่ก็ตาม ควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
        2.รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ พื้นหลังขาวหรืออ่อนเท่านั้น (ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป)
        3.สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ / สำเนาทะเบียนสมรส-หย่า (ถ้ามี)สำเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์
        4.กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา-มารดา หรือท่านใดท่านหนึ่ง ***ทุกกรณีจะต้องทำจดหมายยินยอมจากทางอำเภอ*** โดยที่บิดา, มารดา และบุตร จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงค์ในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
        5.ใบรับรองการทำงานจากบริษัทที่ท่านทำงานอยู่ ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา
        6.กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และ หนังสือรับรองที่คัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือน
        7.ต้องขอหนังสือรับรองจากทางธนาคาร (ภาษาอังกฤษ) โดยอัพเดทเป็นยอดเงินเดือนปัจจุบัน พร้อมถ่ายสำเนาย้อนหลัง 4 เดือน **สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
        8.กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสาร ข้อ1– 8 แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
        9.กรณีที่เป็นนักเรียนนักศึกษาจะต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาเท่านั้น พร้อมแนบสำเนาบัตรนักเรียน/นักศึกษา
 
ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่นขอวีซ่าประเทศกรีซ
        ผู้เดินทางต้องไปแสดงตัวที่สถานฑูตด้วย ยกเว้นจะเคยเดินทางเข้าประเทศกรีซมาแล้ว
 
อัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่าประเทศกรีซ
 ประเภทวีซ่า
ชนิดวีซ่า
ค่าธรรมเนียม
สถานฑูต
ระยะเวลา
ดำเนินการ
หมายเหตุ
ท่องเที่ยว
เข้าออกครั้งเดียว (Single)
3000 บาท
14 วันทำการ
 
อัตราค่าบริการยื่นวีซ่าเล่มละ 1000 บาท 

 

 

 

ID line : @somsiritours 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Blog counters

Copyright © 2018 www.somsiritours.com All Rights Reserved.
ทำเว็บ  ออกแบบเว็บ  Web Design  เว็บสำเร็จรูป  เว็บไซต์สำเร็จรูป