Get the Flash Player to see this player.

 
สมัคร ยกเลิก
 

 
ข้อมูลการทำวีซ่าประเทศอังกฤษ
สถานฑูตอังกฤษ
ที่อยู่: 14 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์: 02-305-8333
เวปไซต์:
http://ukinthailand.fco.gov.uk/th/ 
ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร
ที่อยู่: อาคารเดอะ เทรนดี้
ซอยสุขุมวิท13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
เวปไซต์: http://www.vfsglobal.co.uk/thailand/thai/index.html
วันเวลาทำการ: จันทร์-พฤ 08.00 น.-16.30 น. , ศุกร์ 08.00 น. - 13.00 น.
วันและเวลาการยื่นวีซ่า: จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.00 น. 
วันและเวลาการรับวีซ่า: จันทร์-ศุกร์ 15.30 น.-16.00น.
 
เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าประเทศอังกฤษ
        1.พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าใน กลุ่มประเทศอังกฤษหรือไม่ก็ตามควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
        2.รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ หน้าตรงพื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น (ไม่ใช่รูปขาวดำ) ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และ เหมือนกันทั้ง 2 รูป
        3.สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ใบหย่า และ ทะเบียน สมรสต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น / สำเนาสูติบัตร
        4.หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท ที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนใน ปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปอังกฤษ หลังจากนั้นจะกลับมาทำงาน ตามปกติหลังครบกำหนดลา
        5.กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอสำเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือ หนังสือรับรองบริษัทฯ ที่คัดสำเนาไว้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์
        6.สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัวหรือสมุดบัญชีเงินฝากประจำ ย้อนหลัง 6 เดือน (ฉบับจริง) (โดยอัพเดทการเงินเดือนปัจจุบันด้วย) ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ หลักเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะ การเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา
ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว หากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้ บุคคลในครอบครัวด้วย
        7.สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี
        8.กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-8 แล้วทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุรายชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
        9.กรณีที่เป็นนักเรียน/นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา เท่านั้นพร้อมสำเนาบัตรนักเรียน/นักศึกษา ด้วย
        10.กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา/มารดา หรือเดินทางไปกับบิดา/มารดา ท่านใดท่าน หนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอมจากทางอำเภอ โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้ บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลง ลายมือชื่อ
และตราประทับจากทางราชการอย่างถูกต้อง
 
ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่นขอวีซ่าประเทศอังกฤษ
 
อัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่าประเทศอังกฤษ 
 
 ประเภทวีซ่า
ชนิดวีซ่า
ค่า
ธรรมเนียม
สถานฑูต
ระยะเวลา
ดำเนินการ
หมายเหตุ
ท่องเที่ยว
เข้าออกครั้งเดียว (Single)
4800 บาท
14 วันทำการ
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าแลกเปลี่ยน
**ยื่นแบบเร่งด่วน 3-5วัน ทำการ จ่ายเพิ่ม 5,600 บาท**
อัตราค่าบริการยื่นวีซ่าเล่มละ 1000 บาท 
- ชำระค่าธรรมเนียมผ่านบัตรเครดิตออนไลน์เท่านั้น
- ผู้ยื่นคำร้องต้องยื่นวีซ่าด้วยตนเอง ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า เนื่องจากมีการสแกนลายนิ้วมือและ
  ถ่ายรูป

 

 

 

ID line : @somsiritours 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Blog counters

Copyright © 2018 www.somsiritours.com All Rights Reserved.
ทำเว็บ  ออกแบบเว็บ  Web Design  เว็บสำเร็จรูป  เว็บไซต์สำเร็จรูป