Get the Flash Player to see this player.

 
สมัคร ยกเลิก
 

 
ข้อมูลการทำวีซ่าประเทศฝรั่งเศส
สถานฑูตฝรั่งเศส
ที่อยู่: 35 ซ.เฉลิมกรุง 36 ถ.เฉลิมกรุง กทม.10500
โทรศัพท์: 02-657-5100 , 02-627-2100 
เวปไซต์:
http://www.ambafrance-th.org/spip.php?rubrique266
ศูนย์รับยื่นคำร้องวีซ่าฝรั่งเศส TLScontact
ที่อยู่: 12/1สาทรซิตี้ทาวเวอร์ชั้น12 ถ.สาทรใต้175 แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
วันเวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 08.00 น.-16.30 น.
วันและเวลาการยื่นวีซ่า: จันทร์-ศุกร์ 08.00 น.-16.30 น.   
วันและเวลาการรับวีซ่า: จันทร์-ศุกร์ 08.00 น.-16.30 น.
 
เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าประเทศฝรั่งเศส
        1.พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่ก็ตาม ควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
        2.รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น (ไม่ใช่รูปขาวดำ) (ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป) *** ห้ามใส่แว่น และ ห้ามยิ้ม ***
        3.สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ / สำเนาทะเบียนสมรส-หย่า (ถ้ามี)
        4.สำเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์
        5.ใบรับรองการทำงานจากบริษัทที่ท่านทำงานอยู่ ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา
        6.กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือน
        7.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน ต้องอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
        8.ใบเสียภาษีบุคคลธรรมดา ( ภงด.91) หรือ ภงด.94 สำหรับผู้เป็นเจ้าของกิจการ 
        9.กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 – 7 แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
        10.กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา เท่านั้น
        11.กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา และบุตร จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความนำนงค์ในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
 
ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่นขอวีซ่าประเทศฝรั่งเศส
 
อัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่าประเทศฝรั่งเศส
 
 ประเภทวีซ่า
ชนิดวีซ่า
ค่าธรรมเนียม สถานฑูต
ระยะเวลาดำเนินการ
หมายเหตุ
ท่องเที่ยว
เข้าออกครั้งเดียว (Single)
3000 บาท
15 วันทำการ
 
อัตราค่าบริการยื่นวีซ่าเล่มละ 1000 บาท 

 

 

 

ID line : @somsiritours 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Blog counters

Copyright © 2018 www.somsiritours.com All Rights Reserved.
ทำเว็บ  ออกแบบเว็บ  Web Design  เว็บสำเร็จรูป  เว็บไซต์สำเร็จรูป