Get the Flash Player to see this player.

 
สมัคร ยกเลิก
 

 
ข้อมูลการทำวีซ่าประเทศอียิปต์
สถานฑูตอียิปต์
ที่อยู่: ชั้น 42 อาคาร Las Colinas เลขที่ 6 ถ.สุขุมวิท 21กทม.10110
โทรศัพท์: 02-2620236
เวปไซต์:
 
วันเวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 09.00 น.-15.30 น.
วันและเวลาการยื่นวีซ่า: จันทร์-ศุกร์ 10.00 น.-12.00 น.  
                                    วันและเวลาการรับวีซ่า:
 
เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าประเทศอียิปต์
            1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง (หากมีหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต เล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าเข้าประเทศอียิปต์หรือไม่ก็ตาม ควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า)
            2. รูปถ่ายปัจจุบัน หน้าตรง 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ควรใช้รูปสีถ่ายมาตรฐานไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป) ซึ่งขยายจากฟิล์มเท่านั้น รูปถ่ายจากกล้องแบบโพลาลอยด์ และหรือ ถ่ายแบบสติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ด้านหลังรูป 
            3. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี) และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)
            4. สำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาทะเบียนใบหย่า (ถ้ามี) หรือ สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
            5. หลักฐานการทำงาน (เป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้นและเป็นภาษาอังกฤษ) พร้อมประทับตราบริษัท
                • กรณีเป็นพนักงาน : หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทที่ท่านทำงานอยู่ โดยระบุตำแหน่ง เงินเดือน วันเดือนปีที่ เริ่มงาน และช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติ 
                • กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ : สำเนาใบทะเบียนการค้า , หนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้า, หนังสือรับรองบริษัทฯ ที่คัดสำเนาไว้ไม่เกิน 3 เดือน 
                • กรณีเป็นข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ : หนังสือรับรองจากหน่วยงาน และสำเนาบัตรข้าราชการ                    
                • กรณีเป็นนักเรียน / นักศึกษา : สำเนาบัตรนักศึกษา และหนังสือรับรองตัวจริงจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ (ทั้ง 2 อย่าง) หรือสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน
• กรณีเป็นแม่บ้าน : ต้องเตรียมหลักฐานของสามี (หลักฐานการงาน และหลักฐานทางการเงิน) พร้อมสำเนาทะเบียนสมรส (กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรสให้ทำหนังสือรับรองชี้แจง)
            6. หลักฐานการเงิน (สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี) *****สถานทูตอาจขอสมุดเงินฝากเล่มจริงของท่าน*****
                • Statement ตัวจริงที่ทางธนาคารออกให้ หรือ
                • สำเนาสมุดเงินฝากประจำหรือบัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวของผู้เดินทาง ย้อนหลัง 6 เดือน (ควรปรับสมุดเงินฝากให้ เรียบร้อยก่อนถ่ายสำเนา) ที่มีตราประทับจากทางธนาคาร หรือ
                • หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร (ตัวจริง - ไม่ต้องระบุชื่อสถานฑูต) กรุณายื่นขอจากธนาคารโดยใช้เวลา ประมาณ 3 วัน 
            7. กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดา หรือเดินทางไปกับบิดา / มารดา ท่านใดท่านหนึ่ง ต้องทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ โดยขอหนังสือยินยอมจากทางอำเภอหรือเขตที่ท่านอยู่เท่านั้น โดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตลงลายมือชื่อและตราประทับจากทางราชการอย่างถูกต้องและระบุชื่อเด็กที่เดินทางไปด้วย พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของบิดา หรือมารดา 
                • ถ้าเด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว : จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การ ปกครองของผู้นั้น เช่น สำเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผู้รับผิดชอบเด็ก 
                • ถ้าเด็กอยู่ในความปกครองของผู้อื่น : จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น หนังสือ รับรองบุตรบุญธรรม
            8. กรณีเป็นผู้สูงอายุ อายุ 70 ปีขึ้นไป จะต้องมีใบรับรองแพทย์และแบบฟอร์มการตรวจสุขภาพ ออกโดยโรงพยาบาลที่ทางสถานทูตฯ กำหนด โดยระบุว่า “สุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้” และใบประกันสุขภาพการเดินทางสำหรับผู้สูงอายุ (ค่าใช้จ่ายในการทำประกันสุขภาพการเดินทางสำหรับผู้สูงอายุ ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการ) ในกรณีนี้ทางสถานทูตฯ อาจจะต้องการให้มีการตรวจสุขภาพเพิ่มเติม ซึ่งขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของสถานทูตฯ
 
ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่นขอวีซ่าประเทศอียิปต์ 
        ผู้เดินทางต้องไปแสดงตัวที่สถานฑูตด้วย
 
อัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่าประเทศอียิปต์ 
 
 ประเภทวีซ่า
ชนิดวีซ่า
ค่า
ธรรมเนียม
สถานฑูต
ระยะเวลา
ดำเนินการ
หมายเหตุ
ท่องเที่ยว
เข้าออกครั้งเดียว (Single)
1500 บาท
7 วันทำการ
 
อัตราค่าบริการยื่นวีซ่าเล่มละ 1000 บาท 

 

 

 

ID line : @somsiritours 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Blog counters

Copyright © 2018 www.somsiritours.com All Rights Reserved.
ทำเว็บ  ออกแบบเว็บ  Web Design  เว็บสำเร็จรูป  เว็บไซต์สำเร็จรูป