Get the Flash Player to see this player.

 
สมัคร ยกเลิก
 

 
ข้อมูลการทำวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์
สถานฑูตนิวซีแลนด์
ที่อยู่: เอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้น 14 ออลซีซั่นเพลส 87 ถ.วิทยุ ลุมพินี กทม.10330
โทรศัพท์: 02-254-2530
เวปไซต์:
http://www.nzembassy.com/home.cfm?c=21 วันเวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 08.00 น.-14.30 น.
ศูนย์รับยื่นวีซ่านิวซีแลนด์
ที่อยู่: 140/41(19D),ITF TOWER ชั้น19 ถ.สีลม แขวงสุรวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์: 02-236-7138
เวปไซต์: https://www.ttsnzvisa.com/Home.aspx?ID=154
 
วันเวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-16.00 น.
วันและเวลาการยื่นวีซ่า: จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-16.00 น.
วันและเวลาการรับวีซ่า: จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-16.00 น.
 
เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์
             1.หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ และต้องมีหน้าว่างในเล่ม สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ หรือไม่ก็ตามควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
           2.รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ หน้าตรง พื้นหลังเป็นสีขาว ไม่ใส่แว่นตาดำ และต้องไม่ใช่รูปสติ๊กเกอร์
           3.สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / หรือบัตรข้าราชการ / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
           4.สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาใบหย่า (ถ้ามี) 
           5.ใบรับรองการทำงานจากบริษัท ที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปนิวซีแลนด์ หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา
           6.กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอสำเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือ หนังสือรับรองบริษัทฯ ที่คัดสำเนาไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6เดือน
           7.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจำหรือบัญชีออมทรัพย์จากทางธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน (โดยอัพเดทการเงินเดือนปัจจุบันด้วย) ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนเงินที่แสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว หากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวด้วย
           8.สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริง หรือ ขอ STATEMENT จากทางธนาคาร // สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน
           9.กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-9 แล้วทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุรายชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
         10.กรณีที่เป็นนักเรียน/นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา เท่านั้น พร้อมสำเนาบัตรนักเรียน/นักศึกษาด้วย
         11.กรณีที่เด็กอายต่ำกว่า 20 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา/มารดา หรือเดินทางไปกับบิดา/มารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดาและบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและตราประทับจากทางราชการอย่างถูกต้อง        
         12.ในกรณีที่ผู้เดินทางสมรสแล้ว ให้นำรูปถ่ายของคู่สมรสมาแสดงจำนวน 1 รูป (ขนาด 2 นิ้ว) และถ้ามีบุตรด้วยให้นำรูปถ่ายของบุตรทั้งหมดมาแสดง จำนวน 1 รูป (ขนาด 2 นิ้ว) / ท่าน 13. กรณีแต่งงานแล้ว ขอสำเนาหน้าพาสปอร์ตของคู่สมรส และของบุตรด้วย จำนวน 1 ฉบับ / ท่าน
 
ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่นขอวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์
 
อัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์ 
 
 ประเภทวีซ่า
ชนิดวีซ่า
ค่า
ธรรมเนียม
สถานฑูต
ระยะเวลา
ดำเนินการ
หมายเหตุ
กรุ๊ป
เข้าออกครั้งเดียว (Single)
2,900 บาท
5-7 วันทำการ
 
ท่องเที่ยว
เข้าออกครั้งเดียว (Single)
5,100 บาท
5-7 วันทำการ
 
อัตราค่าบริการยื่นวีซ่าเล่มละ 1,000 บาท 

 

 

 

ID line : @somsiritours 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Blog counters

Copyright © 2018 www.somsiritours.com All Rights Reserved.
ทำเว็บ  ออกแบบเว็บ  Web Design  เว็บสำเร็จรูป  เว็บไซต์สำเร็จรูป