Get the Flash Player to see this player.

 
สมัคร ยกเลิก
 

 
เจาคันฑีสถูป เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าพบปัญจวัคคีย์ก่อนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ เสาหินพระเจ้า
 
อโศก เป็นเครื่องหมายแสดงสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงตั้งคณะสงฆ์รุ่นแรกแล้วเราก็ไป เมืองลุมพินี
 
(ระยะทาง 360 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง) มีเพื่อนร่วมทาง ชื่อคุณสุรพล เล่าประวัติ
 
ท่าน มหาตมะ คานธี ให้ฟังมีชื่อเต็มว่า โมฮันดาส ครามจันทร์ คานธี เป็นผู้นำและนักการเมืองที่มีชื่อ
 
เสียงชาวอินเดีย เกิดเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2412 และถูกลอบสังหารเสียชีวิตในวันที่ 30
 
มกราคม พ.ศ. 2491 รวมอายุได้ 78 ปี  เดินทางถึงชายแดน อินเดีย – เนปาล ด่านปิด 3 ทุ่ม เรา
 
มาถึง 3 ทุ่มครึ่งแล้วค่ะ ด่านปิด ใช้กำลังภายในกันหน่อย ผ่านไปได้เหมือนปราฏิหารย์ เราพักที่
 
NEW CRYSTLE HOTEL เยื้องกับสวนลุมพินี มาถึงโรงแรมดึกมากประมาณเกือบเที่ยงคืน
 
                                                  
วันที่ห้า              ลุมพินี - กุสินารา
 
        ราไปกราบนมัสการ สวนลุมพีนีวัน สถานที่ประสูติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 
กราบถาวรวัตถุศักดิ์สิทธิ์บริเวณลุมพินี วิหารมายาเทวี สร้างขี้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พระนางสิริมหา
 
มายา ชม ภาพหินแกะสลัก พระนางสิริ   มหามายาประสูติพระกุมาร พระพุทธรูปปางประสูติ และ
 
รอยพระพุทธบาทน้อย ที่สันนิษฐานว่า พระเจ้าอโศกมหาราช ทรงสลักไว้เป็นสัญลักษณ์ของสถานที่
 
ประสูติอายุกว่า 2,300 ปีสระโบกขรณี ที่สรงน้ำพระนางสิริมหามายาและพระกุมาร เสาหินพระเจ้า
 
อโศก ที่มีขนาดความสูง 22 ฟุต 4 นิ้ว และมีข้อความอย่างสมบูรณ์เขียนด้วยภาษา พราหม์ว่าเป็น
 
สถานที่ประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระเจ้าอโศกเสด็จมาบูชาในปีที่ 20 แห่งรัชสมัยของ
 
พระองค์ (ประมาณพุทธศตวรรษที่ 13) ขากลับเราใช้บริการรถ 3 ล้อค่ะ 2 คน 20 รูปีขาเขาเล็ก
 
กว่าแขนเราอีกค่ะ
 
        เราไปถวายผ้าป่า วัดไทยลุมพินี ในความอุปถัมภ์ของรัฐบาลควบคุมการก่อสร้างโดยพระ
 
วิเทศโพธิคุณ เราทานอาหารเที่ยงกันที่นี วัดไทยลุมพินี อาหารไทย อร่อยมาก ดูโรงแรมกัน 1 ที่ชื่อ
 
โรงแรม HOKKE HOTEL ห้องพักเป็นแบบญี่ปุ่น มีชุดยูคาตะ เสื่อทาทามิ นึกว่ามาญี่ปุ่นซะอีก
 
เราเดินทางไปที่ เมืองกุสินารา (ระยะทาง 190 กม. ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง) เดินทางถึงชาย
 
แดน อินเดีย – เนปาล ไป วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ นมัสการพระมหาเจดีย์ที่พระบาทสมเด็จพร
 
เจ้าอยู่หัวทรงออกแบบด้วยพระองค์ และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เองมาสร้างและพระ
 
าชทานพระบรมสารีริกธาตุให้มาบรรจุ  อินเดียไฟดับบ่อยมาก เดี่ยวติดเดี๋ยวดับ ทุกๆ 3 ทุ่มไฟจะ
 
ดับ ทำให้พระอุโบสถที่งดงามไฟไหม้ค่ะ ท่านรองเจ้าอาวาสบอกว่า เราเป็นคณะแรกที่มา หลังจากไฟ
 
ไหม้พระอุโบสถท่านบอกว่านี่ขนาดปิดข่าวแล้ว ยังแซ่ดดด ซะขนาดนี้ โดยผู้ออกแบบคือ ร.ศ.ดร.
 
ภิญโญ สุวรรณคีรี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(๒๕๓๗) ซึ่งเดินทางมาดูความเสียหายท่านเจ้า
 
อาวาสไม่อยู่ค่ะ ท่านไปรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ท่านเสด็จที่เดลลี่ ท่านรองเจ้าอาวาส มารับผ้าป่า
 
ของคณะเรา ท่านตลกมากเลยค่ะ เป็นถึง ดร.แล้วค่ะ เทศไปถามไปสนุกดีค่ะ เรามาถึงก็ดึกค่ะ
 
ประมาณ 6 โมงครึ่ง เส้นใหญ่อีกแล้ว เคาะประตูวัด นิมนต์ท่านกันเลยค่ะ พระลงมาโบสถ์กันเพียบค่ะ
 
พอดีมีคณะสงค์จาก จ.นครราชสีมา มาปฏิบัติธรรมมที่นี่ 31 รูป รวมกับพระที่จำวัดยู่ที่ 20 รวมกัน
 
เป็น 51 รูป มากและใหญ่ที่สุดแล้วค่ะ วันรุ่งขึ้นเรานิมนต์ท่านเป็นพระวิทยากรด้วย เราพักที่โรงแรม  
 
IMPERIAL HOTEL ตรงข้ามกับวัดอีกแล้ว อินเดียคงเป็นที่เดียวที่โรงแรม สร้างอยู่ตรงข้ามกับวัด
 
เพราถ้าที่ไทยสร้างแบบนี้ คงไม่มีใครมาพักแน่นอน
 
วันที่หก                     กุสินารา – พาราณสี
        เรามารับท่านรองเจ้าอาวาสเพื่อเป็นวิทยากรไป นมัสการสถานที่ปรินิพพาน ณ สา
 
ลวโนทยาน ไปชมปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ มหาปรินิพพานสถูป สถูปใหญ่มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรง
 
บาตรคว่ำสูงใหญ่ มีฉัตร 3 ชั้นตอนบนสุด ซึ่งเชื่อกันว่าองค์เดิมนั้นสร้างขึ้นโดยพระเจ้าอโศกมหาราช
 
และเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ วิหารปรินิพพาน ตั้งอยู่หน้าพระสถูป ภายในมีพระพุทธรูปปาง
 
ปรินิพพาน ฝีมือช่างชาวมถุรา อายุกว่า 1,900 ปี ที่งดงามยิ่ง โดยรอบยังปรากฏซากวัดวาอารามที่
 
เคยเจริญรุ่งเรืองนับเป็นพันปี ก่อนที่พระพุทธศาสนาจะเสื่อมไปจากอินเดีย เราสวดมนต์และนั่งสมาธิ
 
เพื่อความสงบที่นี่และตั้งจิตอธิฐาน
 
ชม ต้นสาละ ปลูกไว้เพื่อเป็นอนุสสติว่า พระพุทธองค์ปรินิพพานภายใต้ต้นสาละ มกุฏพันธนเจดีย์
 
เป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ซึ่งปัจจุบันเป็นซากเจดีย์ทรงกลมขนาดใหญ่ สันนิษฐานว่า
 
สร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช เราแวะไปเข้าห้องน้ำที่โรงพบายาล 8 บาท รักษาทุกโรค ของคน
 
ทยที่ร่วมกันบริจาค เราร่วมทำบุญแก่โรงพยาบาล และออกเดินทางกลับเลยวันนี้เดินทางโหดมากค่ะ
 
อาหารเที่ยง อาหารเย็นเราทานบนรถทั้งหมด เพื่อให้ทันไปขึ้นรถที่เมืองพาราณสี มีเรื่องค่ะวันนี้งาน
 
เข้า ...ทั้ง 25 ชีวิตแยกย้ายกันพักแต่ละตู้นอนค่ะ
 

 

 

 

ID line : @somsiritours 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Blog counters

Copyright © 2019 www.somsiritours.com All Rights Reserved.
ทำเว็บ  ออกแบบเว็บ  Web Design  เว็บสำเร็จรูป  เว็บไซต์สำเร็จรูป