Get the Flash Player to see this player.

 
สมัคร ยกเลิก
 

 
 
 
        เราไปเมือง นครราชคฤห์ ระยะทาง 70 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง มหา
 
ครของแคว้นมคธ เป็นแหล่งรุ่งเรืองด้วยอำนาจและการค้าขาย เป็นเมืองที่ล้อมรอบด้วยกำแพง
 
ธรรมชาติ คือเบญจคีรีนคร หรือภูเขา 5 ลูก ได้แก่ เวภาระ เวปุละ คิชฌกูฏ อิสิคิลิ และปัณฑวะ ใน
 
สมัยพุทธกาล พระราชาผู้ครองนครนี้ คือ พระเจ้าพิมพิสาร

        เราเดินขึ้น ยอดเขาคิชฌกูฏ เพื่อสักการะมูลคันธกุฎีตั้งอยู่บนยอด เป็นที่ประทับโปรดพระ

เจ้าพิมพิสารพร้อมประชาชนชาวเมืองราชคฤห์ และเป็นสถานที่ที่ทรงแสดงอาฏานาฏิยสูตรและ ถ้ำ
 
สุกรชาตา เป็นสถานที่ซึ่งพุทธองค์ทรงแสดงธรรมโปรดแก่ทีฆนขปริพาชก ผู้เป็นหลานของพระสารี
 
บุตร  หลังจากจะเป็นลมเพราะเดิน ขึ้น-ลง ยอดเขา ไปทานอาหารเที่ยงที่ ห้องอาหารโรงแรมอาหาร
 
ไทยติดกับ วัดไทยราชคฤห์ และไป  วัดเวฬุวันวิหาร เป็นวัดที่พระเจ้าพิมพิสารได้ทรงถวายสวน
 
เวฬุวันให้เป็นพระอารามหลวงแห่งแรกในพระพุทธศาสนา พุทธองค์ทรงประทับจำพรรษา ณ ที่แห่งนี้
 
รวมแล้ว 6 พรรษา เป็นที่ทรงตั้งอัครสาวกคือพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตร และเป็นสถานที่ที่
 
พระอรหันต์ 1,250 รูปมาชุมนุมกันโดยมิได้นัดหมาย 
 
        มหาวิทยาลัยนาลันทา (ระยะทาง 25 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) แห่งเมืองนา
 
ลันทาอันเป็นมาตุภูมิของ 2 พระอรหันต์คือพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ และเคยเป็นศูนย์กลาง
 
ของศาสนาเชน นาลันทาเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในโลก ในยุคนั้น
 
มหาวิทยาลัยแห่งนี้เคยมีนักศึกษาเป็นหมื่นคน มีอาจารย์ถึงสามพันคนสอนวิชาทุกอย่างที่มีในสมัย
 
นั้นโดยมีวิชาหลักบังคับคือให้เรียนพระไตรปิฏก พระถังซำจั๋งก็เคยมาเป็นอาจารย์ที่นี่เช่นกัน นำชม
 
มหาวิทยาลัยนาลันทา เดินทางกลับสู่เมืองพุทธคยา เราไปดูโรงแรมในเมืองพุทธคยาหลายที่และไม่
 
พลาดการชอปปิ้ง ผ้าทัชมีน่า กำไรและติกะ จุดแดง ๆ ที่ปิดตรงกลางหน้าผาก เราไปถ่ายรูปองเจดีย์
 
พุทธคยาตอนดึกด้วย  เช้าก็มาใหม่ คนละบรรยากาศ
 
วันที่สาม             พุทธคยา - พาราณสี 
       
        เราชม แม่น้ำเนรัญชรา สถานที่พระพุทธองค์ทรงอธิษฐานลอยถาด หลังจากรับถวายข้าว
 
มธุปายาสจากนางสุชาดาและสามารถมองเห็นซาก สุชาดาสถูป ที่สร้างโดยพระเจ้าอโศกมหาราช
 
บริเวณสถานที่ซึ่งเคยเป็นบ้านนางสุชาดา เราไป นั่งสมาธิใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สืบทอดมาจากต้นที่
 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับนั่งก่อนตรัสรู้ ระหว่างที่เรานั่งนั่นมีกิ่งโพธิ์ตกลงมา ตรงยามของพระ
 
อาจารย์วิทยากร พอดี เลยไม่มีใครกล้ามาหยิบ ถ้าบนพื้น มีคนวิ่งมาแย่งกันแทบไม่ทัน ตามสถานที่
 
ต่างจะมีพระมายืน หรือเดินไปเดินมา ไม่รู้ว่าพระจริงหรือเปล่าค่ะ เพราะเดินนำใบโพธิ์ มาให้ แล้วแบบ
 
มือขอเงินค่ะ ไม่เอาดีกว่า หากินบนความศรัธทาของศาสนิกชน แม้แต่เจ้าหน้าที่เฝ้าต้นโพธิ์ ที่ห้ามไม่
 
ให้เราจุดธูปเทียน บูชา เพื่อความยืนนานของต้นมหาโพธิ์ เขาแอบเอาใบโพธิ์มาให้เราค่ะ แต่ของเงิน
 
เหมือนเดิม เราเดินทักษิณารอบ พระเจดีย์มหาโพธิ์ และรอบ พระแท่นวัชรอาสน์ ที่ประดิษฐานไว้ใต้
 
ต้นพระศรีมหาโพธิ์ และชมสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเสวยวิมุตติสุข 7 สัปดาห์ ได้แก่ อนิมิสเจดีย์ รัตน
 
จงกรมเจดีย์ รัตนฆรเจดีย์และชมวัดพุทธนานาชาติ อาทิ วัดจีน วัดญี่ปุ่น วัดทิเบต วัดสิกขิม วัดภูฎาน
 
วัดศรีลังกา ฯลฯ  จากนั้นเราไปไหว้หลวงพ่อโต พระพุทธรูปหินทรายแดงปางสมาธิสูง 80 ฟุต ที่ชาว
 
พุทธญี่ปุ่นสร้างถวาย และที่สำคัญชองชาวพุทธคนไทยแบบเรา วัดไทยพุทธคยา ซึ่งรัฐบาลไทยได้
 
สร้างขึ้น เมื่อคราวฉลองพุทธยันตี 25 พุทธศตวรรษ และเราก็ ถวายผ้าป่า ณ วัดไทยพุทธคยา เรา
 
ทานอาหารเที่ยงกันที่โรงแรมเดิมค่ะ เริ่มเบื่ออาหารอินเดียแล้วค่ะ แล้วก็ไป เมืองพาราณสี (ระยะทาง
 
260 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) เมืองซึ่งได้ชื่อว่าเก่าแก่ที่สุดในโลกอายุกว่า 4,000
 
ปี และปัจจุบันยังคงเป็นเมืองที่มีผู้อาศัยอยู่เสมอ เราพักที่ HINDUSTAN INTERNATIONAL มีผู้
 
บริหารที่เดินทางมาจากเดลลีมาต้อนรับเราด้วย ตรงข้ามดมี พิซซ่า แมคโดนัล อยู่ใจกลางเมือง ร้าน
 
ค้าปิด 3 ทุ่ม เป็นส่วนใหญ่
 
วันที่สี่               พาราณสี – สารนาถ - ลุมพินี 
         วันนี้ตื่นเช้ากว่าวันไหน 04.00 น. ออกจากโรงแรมไป ท่าเรืออัศวเมศล่องเรือแม่น้ำ
 
คงคา รถจอดใกล้ๆ แต่ก็ต้องเดินไปประมาณ 1 กิโลได้ ระหว่างทางเดินก็มีคนนั่ง เข้ ข้างทางด้วย
 
เป็นอย่างนี้นี่เองถึงสกปรกทคงคาเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูซึ่งเชื่อว่าแม่น้ำนี้ไหลมาจาก ภูเขา
 
ไกรลาสบนสรวงสวรรค์ เราดูพิธีบูชาพระอาทิตย์ และการอาบน้ำล้างบาป และการเผาศพที่ ท่ามณี
 
กรรณิการ์ ริมฝั่งแม่น้ำคงคา ที่ 4,000 กว่าปี ไฟที่ไม่เคยดับมอดลงเลย ตอนเรานั่งเรือ เจอนักท่อง
 
เที่ยวชาวเกาหลี และญี่ปุ่น ที่ใจกล้า ลงไปอาบน้ำ และเอาขาลงไปในแม่น้ำเราเอาขวดน้ำไปตักน้ำ
 
กลับมา บูชาที่กรุงเทพ ด้วยค่ะ สีขุ่น อมแดง แต่พอกลับถึงเมืองไทยมันใสแล้วค่ะ เราซื้อกระทง
 
ดอกไม้ บูชาเจ้าแม่คงคา จากปกติเราไหว้วันลอยกระทงค่ะ มาสถานที่จริงรู้สึกขลังมากเลย
เรากลับมาทานข้าวเช้า แล้วออกไปดูโรงแรมเมืองพาราณสี เมืองนี้เมืองใหญ่ค่ะ กลับมาทานเที่ยง
 
แล้วออกจากโรงแรมเลยค่ะเราไปเมือง เมืองสารนาถ สถานที่แสดงปฐมเทศนา เดิมมีชื่อว่า “ป่าอิสิ
 
ปตนมฤคทายวัน” กราบนมัสการสถานที่สำคัญ เช่น ธรรมเมกขสถูป สถานที่พระพุทธองค์ทรง
 
แสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ ธรรมราชิกสถูป สร้างโดยพระเจ้าอโศกมหาราชเพื่อเป็นที่บรรจุ
 
พระบรมสารีริกธาตุ 
 
 

 

 

 

ID line : @somsiritours 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Blog counters

Copyright © 2018 www.somsiritours.com All Rights Reserved.
ทำเว็บ  ออกแบบเว็บ  Web Design  เว็บสำเร็จรูป  เว็บไซต์สำเร็จรูป